• Nowości
  • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Województwo świętokrzyskie1. Ogólna charakterystyka województwa


Województwo Świętokrzyskie obejmuje obszar 11 672 km 2 (co stanowi ok. 3,7% obszaru Polski) i zajmuje 15 miejsce w kraju pod względem wielkości powierzchni. W świetle regionalnego podziału fizyczno-geograficznego, położone jest prawie w całości w obrębie prowincji Wyżyn Polskich, (jej centralnej części), podprowincji Wyżyna Małopolska i wchodzących w jej skład trzech makroregionów: Wyżyna Kielecka, Niecka Nidziańska, Wyżyna Przedborska (jej wschodnia część).
Województwo świętokrzyskie charakteryzuje się bardzo zróżnicowaną budową geologiczną. Również poszczególne składniki klimatu jak temperatura powietrza, opady atmosferyczne, wiatry, nasłonecznienie, wykazują dość duże zróżnicowanie, wynikające głównie z wysokości nad poziom morza i morfologii terenu. Powyższe, wespół z takimi czynnikami jak różnorodność i bogactwo form ukształtowania powierzchni, zróżnicowanie struktury gleb, warunki hydrologiczne, skutkują bogactwem i zróżnicowaniem szaty roślinnej i świata zwierzęcego. To spowodowało, że zagadnienia poznania i ochrony przyrody w województwie od dawna były przedmiotem dużego zainteresowania przedstawicieli środowisk naukowych z różnych dziedzin wiedzy przyrodniczej (zarówno przyrody żywej jak i nieożywionej), których wysiłki zdążały w kierunku przede wszystkim poznania i udokumentowania a w dalszej kolejności odpowiedniego zabezpieczenia (w sensie prawnym i fizycznym) najbardziej wartościowych tworów i zasobów przyrody.
W województwie znajduje się blisko 126 tys. gospodarstw rolnych. Łącznie powierzchnia gospodarstw wynosi - 718 tys. ha, a przeciętna powierzchnia użytków rolnych jednego gospodarstwa wynosi 4,84 ha. Uprawiana są przede wszystkim zboża i ziemniaki. Pod względem jakości i przydatności gleb oraz waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej województwo świętokrzyskie plasuje się na poziomie wyższym niż średnia krajowa. Pod względem rodzajowości gleb obszar województwa można podzielić na 2 rejony: południowo-wschodni z glebami urodzajnymi jak również z większymi obszarowo gospodarstwami oraz północno-zachodni ze słabymi glebami i mniejszymi obszarowo gospodarstwami. Ogólna powierzchnia gruntów leśnych w województwie wynosi 328 tys. ha z czego 236 tys. ha stanowi własności Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. Struktura siedliskowa lasów jest urozmaicona, przeważają siedliska lasowe, które stanowią 58,8% powierzchni lasów. W strukturze wiekowej przeważają lasy starszych klas wieku (III, IV, V i starsze) które łącznie zajmują 69% powierzchni ogólnej lasów.


Opracowanie: Paweł Szczepaniak
Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie