• Nowości
  • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Województwo śląskie1. Ogólna charakterystyka województwa


Województwo śląskie jest położone w południowej Polsce i zajmuje obszar 12 294 km2 (3,9% powierzchni kraju). Graniczy z następującymi województwami: od zachodu z opolskim, od północy z łódzkim, od północnego-wschodu ze świętokrzyskim, od południowego-wschodu z małopolskim, a od południa ze Słowacją i Czechami. Województwo śląskie jest najgęściej zaludnionym województwem w Polsce. Żyje tu 4 830 tys. mieszkańców, to jest 393 osoby/km2. Województwo śląskie jest zróżnicowane pod względem fizycznogeograficznym. Obejmuje tereny wyżynne, nizinne oraz górskie. Centralną część województwa zajmuje Wyżyna Śląska. Na północ i północny wschód od niej znajdują się Wyżyna Woźnicko-Wieluńska, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (w granicach województwa Wyżyna Częstochowska) oraz obrzeża Wyżyny Małopolskiej w postaci fragmentów Wyżyny Przedborskiej i Niecki Nidziańskiej. Od południowego wschodu z Wyżyną Śląską graniczą Kotlina Oświęcimska i fragment Kotliny Ostrawskiej. Dalej na południowy wschód znajdują się Pogórze Zachodniobeskidzkie (w granicach województwa Pogórze Śląskie) oraz Beskidy Zachodnie (Beskid Śląski, Beskid Mały, Beskid Makowski, Beskid Żywiecki i Kotlina Żywiecka). Od zachodu Wyżynę Śląską otaczają obszary będące częścią Niziny Śląskiej. Większość obszaru województwa należy do zlewni Wisły i Odry. Najważniejsze rzeki przepływające przez województwo to Wisła, Odra, Warta, Soła, Przemsza, Pilica, Ruda, Kłodnica, Mała Panew i Liswarta. Lasy stanowią 31,7% ogólnej powierzchni województwa, tereny rolnicze 39,4%, a pozostałą część zajmują głównie obszary zabudowane. Wysoki udział terenów zabudowanych wynika przede wszystkim z silnego zurbanizowania Wyżyny Śląskiej. Największe obszary leśne znajdują się w Beskidach, w pasie pomiędzy Pszczyną a Kędzierzynem-Koźlem oraz na północnym zachodzie województwa wzdłuż dolin rzek Małej Panwi i Liswarty.


Opracowanie: Krzysztof Henel, Ryszard Mędrzak
Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie