• Nowości
  • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Województwo opolskie1. Ogólna charakterystyka województwa


Województwo opolskie, położone jest w południowo - zachodniej części Polski. Od strony południowej województwo graniczy z terytorium Republiki Czech.
Powierzchnia województwa wynosi 9412 km2 (ok. 3 % powierzchni kraju) i liczy ok. 1,06 mln. mieszkańców, przy średniej zaludnienia ok. 116 osób/km2. Stopień urbanizacji województwa wynosi 52 %.
W ukształtowaniu powierzchni województwa opolskiego przeważają tereny nizinne ? około 75 % obszaru stanowi Nizina Śląska. Południowo-zachodnia część województwa leży w granicach Sudetów Wschodnich i Przedgórza Sudeckiego. Kulminacją Gór Opawskich jest Biskupia Kopa (899 m n.p.m.).
Zasoby i walory przyrodnicze województwa opolskiego cechują się stosunkowo dużą różnorodnością przyrodniczą i krajobrazową. Tereny leśne zajmują ok. 247 tys. ha (co stanowi ok. 26,5 % powierzchni województwa). Na powierzchni ok. 256,9 tys. ha (ok. 27,3 % powierzchni województwa) występują różne formy prawnej ochrony przyrody w postaci parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, rezerwatów przyrody.
Województwo opolskie cechuje się występowaniem bogatych zasobów wód podziemnych. Sieć hydrograficzna województwa, której główną oś stanowi rzeka Odra jest dobrze rozwinięta, za wyjątkiem północnej i południowej części. Region opolski charakteryzuje się wysoką jakością gleb ? ok. 60 % powierzchni województwa położonych w części południowej i południowo ? zachodniej zajmują gleby dobre i średnie (brunatne wytworzone z piasków słabo gliniastych i gliniastych oraz gleby brunatne wytworzone z lessów i utworów lessowych), w środkowej i północnej części województwa występują mało urozmaicone gleby bielicowe wytworzone z piasków. W dolinach rzecznych występują utwory madowe, zaliczane do gleb najżyźniejszych. Syntetyczny wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 82,1 pkt (w skali 100 pkt) i jest wyższy od przeciętnej krajowej (66,6 pkt).


Opracowanie: Grzegorz Hebda
Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie