• Nowości
  • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Województwo lubuskie1. Ogólna charakterystyka województwa


Geograficznie obszar województwa lubuskiego położony jest w prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego pozaalpejskiej części Europy Zachodniej. Na terenie województwa wyróżniane są obszary trzech podprowincji.
Największa północnośrodkowa część, w granicach zasięgu ostatniego zlodowacenia, zalicza się do podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego.

Położenie województwa wyznaczają następujące współrzędne geograficzne:

- 53°07' szerokości geograficznej północnej,
- 51°22' szerokości geograficznej północnej,
- 14°32' długości geograficznej wschodniej,
- 16°25' długości geograficznej wschodniej.

Całkowita powierzchnia województwa lubuskiego wynosi 13984,4 km2 . Łączna długość liniowa granic wynosi ok. 912,0 km, w tym: 203,8km (22,3%) z województwem zachodniopomorskim, 285,8km (31,3%) z województwem wielkopolskim, 226,8 km (24,9%) z województwem dolnośląskim i 195,6 km (21,5%) z Unią Europejską.
Najwyżej położonym punktem na terenie województwa lubuskiego jest, znajdujący się na obszarze gminy Sulęcin, szczyt góry Bukowiec wzniesiony 225,4m n.p.m. Najwyżej położoną miejscowością jest Zielona Góra ze wzniesieniem 206,0 m n.p.m. w rejonie Wzgórz Piastowskich. Najniżej położone miejsce to dno doliny Odry 10,0 m n.p.m. na terenie gminy Kostrzyn, a miejscowość - Kostrzyn (14,0 m n.p.m.).
Cały obszar województwa lubuskiego znajduje się w zlewisku Bałtyku, zlewni środkowego biegu rzeki Odry. Dopływają tu do niej inne duże rzeki: Bóbr, Nysa Łużycka i Warta. Do Odry bezpośrednio lub pośrednio dopływa również szereg mniejszych rzek o dobrej jakości wód, posiadających całkowitą zlewnię na obszarze województwa (między innymi: Pliszka i Ilanka).
Województwo lubuskie jest najbardziej zalesionym w Polsce (48,8% pow.); występują rozległe bory (gł. sosnowe, z domieszką brzozy, dębu, buka, jodły i świerka): Dolnośląskie, Zielonogórskie, oraz puszcze (gł. lasy mieszane z przewagą sosny i domieszką dębu i buka): Gorzowska, Notecka, Drawska i Lubuska.
Udział użytków rolnych jest najmniejszy w kraju (39,8% pow.) grunty orne zajmują 29,6% pow. (najniższy udział w kraju), łąki i pastwiska 10%. Uprawy to głównie zboża (żyto, pszenżyto, pszenicę, jęczmień) i ziemniaki.


Opracowanie: Sławek Rubacha
Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie